Tietosuoja­seloste

Rekisterinpitäjä

Ylläs Feeniks Oy (Y-tunnus: 2081526-6)
Vatialantie 2d A 27, 36240 Kangasala
Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sirpa Korkmaz
Puhelin: +358 45 256 7172
Sähköposti: [email protected]
Rekisterin nimi

Ylläs Feeniks Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri
Rekisterin pitämisen peruste ja säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään henkilöltä, joka on rekisteröitynyt Ylläs Feeniks Oy:n uutiskirjeen tilaajaksi, rekisteröitynyt asiakkaaksi, ostanut Ylläs Feeniks Oy:n palveluita tai tavaraa ja/tai osallistuu Ylläs Feeniks Oy:n järjestämään arvontaan tai tilaisuuteen.

Rekisteröityessään asiakkaaksi henkilö antaa itse tietoja itsestään joko syöttämällä ne järjestelmään tai ilmoittamalla ne rekisterinpitäjän edustajalle muulla tavoin.

Asiakassuhteeseen liittyviä tietoja voi kertyä myös rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.
Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Ylläs Feeniks Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen.

Rekisteriä käytetään myös asiakastietojen säilyttämiseen ja hallintaan. Tietoja voidaan käyttää Ylläs Feeniks Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Ylläs Feeniks Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita.

Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Tietoja käsitellään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Ylläs Feeniks Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä.

Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin tai referenssikarttaa tai -luetteloa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Ylläs Feeniksin Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Majoittautumislomakkeen tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi
Syntymäaika
Kansallisuus
Postiosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten toimitusaika
Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Ylläs Feeniks Oy:n käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.

Tietoja ei kuitenkaan luovuteta ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Tehtyjä kohteita koskevia osoitetietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän muille asiakkaille esimerkiksi referenssiluettelon yhteydessä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Ylläs Feeniksin tai sen yhteistyökumppanin käyttämien työkalujen toiminnan varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.
Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää sisäisen järjestelmän käyttöoikeuksia.

Järjestelmään tallennettuihin tietoihin on käyttöoikeudet vain määrätyillä henkilöillä, joilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla vain tietoon oikeutetuille henkilöille.
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisteröidyn, joka haluaa tarkistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa joko sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen

Ylläs Feeniks Oy

Valtialantie 2 D 27, 36240 Kangasala

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaan tai hänen oikeuksiaan.

Mikäli rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Ylläkuvatut, riittävästi yksilöidyt korjauspyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, joko sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Ylläs Feeniks Oy, Valtialantie 2 D 27, 36240 Kangasala.